Samopal Magazine. Issue #1. Samopal books

Posted in Artist magazine, magazines, photography on January 2nd, 2016 by l w
Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Samopal #1_Samopal press_Motto books_2015_1Samopal #1_Samopal press_Motto books_2015_2Samopal #1_Samopal press_Motto books_2015_4Samopal #1_Samopal press_Motto books_2015_6Samopal #1_Samopal press_Motto books_2015_7Samopal #1_Samopal press_Motto books_2015_8Samopal #1_Samopal press_Motto books_2015_9Samopal #1_Samopal press_Motto books_2015_11Samopal #1_Samopal press_Motto books_2015_12Samopal #1_Samopal press_Motto books_2015_13

Samopal’s first issue.

with works by:

Andrey Isakin
Eva Sterlyagova
Ivan Orlov
Kira Pievskaya
Lisa-Marie Manthey
Marta Pfeiffer
Misha Piterskiy
Nadya Zakharova
Oleg Borodin
Olga Timofeeva
Pavlik Kuznetsov
Petz Alyaev
Sasha Marshani
Svetlana Selezneva

€15.00
Buy it