The Gaze that Rewrites Space

The Gaze that Rewrites Space
Author: Constantin Flondor
Publisher: Institute of the Present
Language: Romanian / English
Pages:
Size: 15.6 x 22.9 cm
Weight: 130 g
Binding: Softcover
ISBN: 9786069453636
Price: €12.00
Product Description

Parkour IV: Constantin Flondor - 2017

The Parkour series introduces themes, concepts and seminal encounters for the activity of outstanding artists in the field of visual and performative arts in Romania, which enabled them to produce an unparalleled body of work. The series looks at a limited array of artistic projects and experiences, through the use of interview as an unmediated recording instrument. The interview format accommodates the reader with the particular spatial and material conditions of their practice, with the personal beliefs and the ongoing process of conceptualising their work. Parkour thereby distill significant aspects of the recent cultural history, bringing back to the fore the role of memory in capturing the kernel of an artistic time, of an artwork, of a conceptual turn. Publication concept and editors: Alina Şerban & Ştefania Ferchedău.

Constantin Flondor, born in 1936 in Chernivtsi, is the creator of a series of landmark moments in the history of Romanian Neo‑avant‑garde art. Visibly distrustful of sheer subjectivity, his works stand out through their internalisation of the structuralist lesson, embodying microcosms, which adhere to a principle of order and systematic study of the world in which the artist breathes and contemplates. The strongly interdisciplinary nature of his activity, the new type of objectivity he investigated, and his experiments in the field of visual education have significantly changed the manner in which the artistic process and visual knowledge are understood. He is a founding member of 111 (1966–1969) and Sigma (1969–1978), interdisciplinary artistic groups that were particularly interested in systemic thinking, advanced technologies and visual communication combined with a revisitation of early 20th century constructivism. Still, he has never abandoned the study of nature, as even his most geometrical shapes have references in the vegetal world. Through film and photography he returns to painting and expands his visual research, contributing to the establishment of the Prolog group in 1985.

-

Seria Parkour introduce teme, concepte şi momente decisive pentru activitatea unor personalităţi marcante din domeniul artelor vizuale şi performative în România, determinînd realizarea unui corpus de lucrări excepţional. Seria se opreşte asupra unui număr restrîns de proiecte şi experienţe artistice, utilizînd interviul ca instrument de consemnare nemediată. Formatul de interviu familiarizează cititorul cu situaţiile specifice, spaţiale şi materiale, ale practicii artiştilor în cauză, cu credinţele personale şi cu procesul continuu de conceptualizare a activităţii lor. Parkour revizuieşte astfel aspecte semnificative ale istoriei culturale recente, readucînd în prim‑plan rolul memoriei în surprinderea trăsăturii unui anumit timp artistic, a unei opere de artă, a unei turnuri ideatice. Seria Parkour este editată de Alina Șerban și Ștefania Ferchedău.

Constantin Flondor, născut în 1936 la Cernăuţi, este iniţiatorul unei serii de momente determinante din istoria neo‑avangardei artistice româneşti. Afişînd o vădită neîncredere în pura subiectivitate, lucrările sale se disting printr‑o interiorizare a lecţiei structuralismului, întrupînd microcosmosuri ce aderă la un principiu de ordine şi la un studiu sistematic al lumii în care artistul respiră şi contemplă. Caracterul puternic interdisciplinar al activităţii lui Constantin Flondor, noul tip de obiectivitate investigat, precum şi experimentele iniţiate în domeniul educaţiei vizuale, au determinat o deturnare semnificativă a modului de înţelegere a procesului artistic şi a cunoaşterii vizuale. Este membru fondator al 111 (1966–1969) şi Sigma (1969–1978), grupări artistice de factură interdisciplinară, stimulate de interesul pentru gîndirea sistemică, tehnologiile avansate şi comunicarea vizuală, asociate cu revizitarea constructivismului de la începutul secolului 20. Interesul pentru studiul naturii nu l‑a părăsit însă nici o clipă, chiar şi cele mai geometrizante forme purtînd referinţe la universul vegetal. Se întoarce, prin film şi fotografie, la pictură şi amplifică cercetarea vizuală, contribuind la înfiinţarea grupului Prolog în 1985.