Chronicle of a Chamber Dance

Chronicle of a Chamber Dance
Author: Miriam Răducanu
Publisher: Institute of the Present
Language: Romanian / English
Pages:
Size: 15.6 x 22.9 cm
Weight: 130 g
Binding: Softcover
ISBN: 9786069453674
Price: €12.00
Product Description

Parkour I: Miriam Răducanu - 2017, 2019 (reprint)

The Parkour series introduces themes, concepts and seminal encounters for the activity of outstanding artists in the field of visual and performative arts in Romania, which enabled them to produce an unparalleled body of work. The series looks at a limited array of artistic projects and experiences, through the use of interview as an unmediated recording instrument. The interview format accommodates the reader with the particular spatial and material conditions of their practice, with the personal beliefs and the ongoing process of conceptualising their work. Parkour thereby distill significant aspects of the recent cultural history, bringing back to the fore the role of memory in capturing the kernel of an artistic time, of an artwork, of a conceptual turn. Publication concept and editors: Alina Şerban & Ştefania Ferchedău.

Born in 1924 in Piatra Neamţ, Miriam Răducanu is considered one of the most influential Romanian artists, dancers and choreographers. Her choreographies fundamentally reshaped the vocabulary of contemporary dance in Romania by exploring the essentialisation of movement, the vivid and unsubordinated interconnection between different arts, thus leading towards an expanding of the notion of dance as a space for syncretism and dialogue between dancers, musicians, poets, actors. By using working principles originating in the German expressionism, to which multiple sources from the Romanian folklore, literature and theatre were added, her performative structures reintegrated classical music or jazz in a groundbreaking manner. In 1968, she initiated the series of events known as the Nocturnes, hosted by the Ţăndărică Theatre in Bucharest. Pieces created in the framework of the Nocturnes were toured internationally in Beirut, Edinburgh, Rome, Santiago de Chile, Brussels, Berlin, Cologne (1969–1977). Miriam Răducanu also played an important role in the rediscovery of the corporality of the actor on stage, through her contributions in the field of theatre. Mentor and teacher of many generations of dancers, Miriam Răducanu left her mark on choreographic pedagogy, teaching mostly at the “Floria Capsali” High School Choreography in Bucharest.

-

Seria Parkour introduce teme, concepte şi momente decisive pentru activitatea unor personalităţi marcante din domeniul artelor vizuale şi performative în România, determinînd realizarea unui corpus de lucrări excepţional. Seria se opreşte asupra unui număr restrîns de proiecte şi experienţe artistice, utilizînd interviul ca instrument de consemnare nemediată. Formatul de interviu familiarizează cititorul cu situaţiile specifice, spaţiale şi materiale, ale practicii artiştilor în cauză, cu credinţele personale şi cu procesul continuu de conceptualizare a activităţii lor. Parkour revizuieşte astfel aspecte semnificative ale istoriei culturale recente, readucînd în prim‑plan rolul memoriei în surprinderea trăsăturii unui anumit timp artistic, a unei opere de artă, a unei turnuri ideatice. Seria Parkour este editată de Alina Șerban și Ștefania Ferchedău.

Născută în 1924 la Piatra Neamț, Miriam Răducanu este conside rată unul dintre cei mai influenți artiști, dansatori și coregrafi români. Coregrafiile sale au redefinit în mod fundamental vocabularul dan sului contemporan din România, explorînd esențializarea mişcării, raportul viu şi nesubordonat dintre arte, lărgind în acest fel noțiu nea de dans ca spațiu al sincretismului, al dialogului dintre dansa tori, muzicieni, poeți, actori. Utilizînd principii de lucru provenind din expresionismul german, la care se adaugă multiple surse din foclorul românesc, literatură şi teatru, construcțiile sale performative rein tegrează muzica clasică sau jazz-ul de o manieră inovatoare. Inițiază în 1968 seria de manifestări cunoscute sub numele de Nocturne, găzduite de Teatrul Țăndărică. Piese create în cadrul Nocturnelor au fost prezentate în turnee internaționale la Beirut, Edinburgh, Roma, Santiago de Chile, Bruxelles, Berlin, Köln (1969-1977). Miriam Răducanu a jucat şi un rol important în planul redescoperi rii corporalității actorului pe scenă, prin contribuțiile aduse în zona teatrală. Mentor și profesoară a mai multor generații de dansatori, Miriam Răducanu şi-a pus amprenta asupra pedagogiei coregra fice, predînd în principal la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali" din Bucureşti.