A Music in Anticipation

A Music in Anticipation
Author: Octavian Nemescu
Publisher: Institute of the Present
Language: Romanian / English
Pages:
Size: 15.6 x 22.9 cm
Weight: 130 g
Binding: Softcover
ISBN: 9786069453612
Price: €12.00
Product Description

Parkour II: Octavian Nemescu - 2017

The Parkour series introduces themes, concepts and seminal encounters for the activity of outstanding artists in the field of visual and performative arts in Romania, which enabled them to produce an unparalleled body of work. The series looks at a limited array of artistic projects and experiences, through the use of interview as an unmediated recording instrument. The interview format accommodates the reader with the particular spatial and material conditions of their practice, with the personal beliefs and the ongoing process of conceptualising their work. Parkour thereby distill significant aspects of the recent cultural history, bringing back to the fore the role of memory in capturing the kernel of an artistic time, of an artwork, of a conceptual turn. Publication concept and editors: Alina Şerban & Ştefania Ferchedău.

Octavian Nemescu was born in Paşcani in 1940. He is one of the leading figures of the Romanian avant-garde composition school, his musical vision and grammar operating at a deeper level centered on retrieving the primordiality present in the spine of all musical traditions, with the aim of reaching a new artistic universality. Together with other colleagues from his generation, he is responsible for the emergence and development of the Romanian spectral music movement (Illuminations for Orchestra, 1967), of the isonic spectralism and, especially, the archetypal spectralism (Concentric, 1969), based on an aesthetic of essentialisation. Octavian Nemescu theoretises the archetypal conceptions, which he also puts into practice in his music (alongside Corneliu Dan Georgescu). He cultivates sonic discourses around cadenzas, incipits, finales and intervals and further becomes engaged with the ambient music. of ecological expression, with the processual or transformational music (together with Lucian Mețianu), with the ritualistic music (Combinations in Circles, 1965; Suggestions, 1968). Octavian Nemescu has carried out a number of projects with ritualic features which entail extensive unfoldings in space and time, aspiring to liberate the performing act of the spectacular context of the concert hall and to replace it in a natural setting, in the energetic entourage of the Nature and Cosmos. He takes i part in the development of the artistic movement interested in the issues of the open work, practicing the diagrammatic conceptualism.

-

Seria Parkour introduce teme, concepte şi momente decisive pentru activitatea unor personalităţi marcante din domeniul artelor vizuale şi performative în România, determinînd realizarea unui corpus de lucrări excepţional. Seria se opreşte asupra unui număr restrîns de proiecte şi experienţe artistice, utilizînd interviul ca instrument de consemnare nemediată. Formatul de interviu familiarizează cititorul cu situaţiile specifice, spaţiale şi materiale, ale practicii artiştilor în cauză, cu credinţele personale şi cu procesul continuu de conceptualizare a activităţii lor. Parkour revizuieşte astfel aspecte semnificative ale istoriei culturale recente, readucînd în prim‑plan rolul memoriei în surprinderea trăsăturii unui anumit timp artistic, a unei opere de artă, a unei turnuri ideatice. Seria Parkour este editată de Alina Șerban și Ștefania Ferchedău.

Nascut în 1940 la Pascani, Octavian Nemescu este unul din principalii exponenţi ai mişcării de avangarda din componistica românească, con cepția și gramatica sa muzicală operind la un nivel profund, de recuperare a primordialității aflate la baza tradițiilor muzicale, cu scopul atingerii unei noi universalități artistice. De numele său, şi al altor colegi din generația sa, este legată apariţia şi evoluția curentului spectral românesc (lluminații pentru orchestra, 1967), a spectralismului isonic, dar mai ales a celui arhetipal (Concentric, 1969), bazat pe o estetică a esențializării. Octavian Nemescu teoretizează şi practică ideile arhetipale aplicate în muzică (alături de Corneliu Dan Georgescu). Cultivă discursuri sonore în jurul unor cadențe, incipituri, finalisuri şi intervale şi abordează muzica ambientală cu tentă ecologistă, cea procesuală sau transformațională (alături de Lucian Mețianu) şi cea ritualistă (Combinații în cercuri, 1965: Sugestii, 1968). Octavian Nemescu realizează proiecte, de factură ritualică, ce presupun ample desfă şurări în spaţiu şi timp, cu scopul eliberării actului de interpretare muzicală din contextul spectacular al sălii de concert şi relocării lui în ambianţa şi anturajul energetic al Naturii, al Cosmosului. Participă la evoluția tendinței artistice ce are în vedere problematica operei deschise, exersînd conceptua fismul preocupat de schema formei.