THASHETHEMET E BULEVARDIT - VËLLIMI 1 / BULEVARD GOSSIPS - VOLUME 1

THASHETHEMET E BULEVARDIT - VËLLIMI 1 / BULEVARD GOSSIPS - VOLUME 1
Author: -
Publisher: Bulevard Art and Media Institute
Language: Albanian / English
Pages:
Size: 10.5 x 15 cm
Weight: 100 g
Binding: Softcover
ISBN: -
Availability: In stock
Price: €5.00
Add Items to Cart
Product Description

Bulevard Gossips are an editorial enquiry on the way we relate to:
Each other. Each other, places. Each other, places, other people. Each other, places, other people, stories. Each other, places, other people, stories, truth. Each other, places, other people, stories, truth, lies. Each other, places, other people, stories, truth, lies, archives.

We started from the building and the neighborhood where Bulevard Art and Media Institute is based known in Albania for having been the headquarters of Gazeta Bashkimi, the second most important newspaper during Communist Time. Bulevard Gossips are encountered, transformed, appropriated by artists and the result is presented on the occasion of the Bulevard Show, a performance happening each year on the 23rd of September.

Volume 1
Contains 11 Gossips
written by
Academy of Others

-

Thashethemet e Bulevardit janë një hulumtim
editorial mbi mënyrën se si raportohemi ndaj:
Nièri tietrit.
Njëri tjetrit, vendeve. Njëri tjetrit, vendeve, jerëzve të tierë. Niëri tjetrit, vendeve, njerëzve të tjerë, historive. Njëri tjetrit, vendeve, njerëzve të tjerë,
historive, të vërtetave. Njëri tjetrit, vendeve, jerëzve të tjerë, historive, të vërtetave, gënjeshtrave. Njëri tjetrit, vendeve, njerëzve tè tjerë, historive, të
vërtetave, gënjeshtrave, arkivave.

Gjithcka nis nga lagija dhe godina ku ndodhet Bulevardi, e njohur nëShqipëri si selia e Gazetës Bashkimi, gazetës së dytë më të rëndësishme gjatë periudhës së komunizmit. Thashethemet eBulvardit përballen, transformohen, përvetësohen nga artistët dhe rezultati prezantohet me rastin e
Bulevard Show, një shfaqje që ndodh do vit më 23 shtator.

Vellimil
Pèrmban 11 thashetheme
shkruara nga
Akademia e tè Tjerève